Slovníček pojmov

Nevyznáte sa v pojmoch ohľadne mágie, anjelov, minulých životov, osudu, celkovo ezoteriky? V tejto sekcii vždy nájdete odpovede ...

 

 

 

 

 

MÁGIA

 

Pod pojmom „mágia“ chápeme rituálne spôsoby konania vyjadrené slovami a gestami, pomocou ktorých sa človek usiluje ovplyvniť udalosti a veci, ktoré prirodzene nemôže ovládať. Symboly, predmety, formulky a úkony, ktoré tvoria magický rituál musia byť presne zachované. Ináč by sa vraj nedostavil správny účinok alebo dokonca by mohol byť opačný. Ak sú však splnené všetky podmienky, účinok takéhoto rituálu by automaticky mal nastať. V niektorých prípadoch sa vyžaduje, aby osoba, ktorá ho vykonáva, vykonala rozličné prípravné a očistné úkony.
Mágia vychádza z predpokladu, že existujú tajomné sily ovplyvňujúce život človeka, ktoré sú schopné prekročiť známe prírodné sily a možnosti, a ktoré môže vykonávateľ (alebo užívateľ) mágie ovplyvňovať pomocou obradov. Pritom sa nehľadí na Boha a jeho pôsobenie. Zástanci mágie tvrdia, že „môže prinútiť aj duchov alebo démonov, aby sa ukázali a splnili to, čo ona žiada. Tvrdí sa, že sa môže pred týmito silami brániť tým, že sa utieka k zariekavaniu a k amuletom, alebo sa domnieva, že si môže od nich vymôcť dobrodenia zaklínacími formulami, čarodejnými odvarmi alebo úkonmi spojenými s hviezdami, so svetom alebo s ľudským životom.“

 

 

B I E L A  M Á G I A

 

 

Pri bielej mágii hovoríme o magických úkonoch a rituáloch, ktorých cieľom je nejaké dobro; aspoň zdanlivé. Tým cieľom môže byť vyliečenie z choroby, ochrana pred zlom a nešťastím, odrobenie kliatby či urieknutia, získanie a úspech v práci, podnikaní, zvládnutie skúšky a mnohé ďalšie. Ľudia, ktorí ju vykonávajú najčastejšie hovoria, že využívajú neznáme prírodné sily, ktoré však ešte nie sú dostatočne vedecky preskúmané alebo tvrdia, že ich schopnosti pochádzajú od Boha.

 

 

Č I E R N A  M Á G I A

 

O čiernej mágii hovoríme ak sa niekto pokúša pomocou presného rituálu, magického gesta alebo vyslovenia kliatby spôsobiť nejaké zlo. Tak, ako je možné zaplatiť si a najať výpalníka alebo vraha, aby niekoho zranil či dokonca zabil, tak je to možné aj cez mágiu. Úlohu výpalníka pritom zohráva diabol. Boh nie je povinný zabrániť účinkom čiernej mágie, hoci to v skutočnosti často urobí. Jednoducho rešpektuje slobodné rozhodnutie človeka. O čiernej mágii hovoríme aj vtedy, ak sa niekto usiluje dosiahnuť isté pozemské „dobro“, pričom verí, že magickým rituálom ovládne zlého ducha, ktorý očakávaný efekt spôsobí. Medzi svetoznáme rituály čiernej mágie patrí napr. voodoo a macumba, prípadne santeria. Nám známejšie sú praktiky ako uhranutie a slovné alebo predmetové prekliatie, ľudovo „porobenie“.

 

N U M E R O L Ó G I A

 

Numerologia je duchovný odbor známy už v dávnych dobách a využívaný prastarými mudrcmi. Pracuje v sústave vibrácií čísel.

 

K L I A T B A

 

Dlhodobo uvalené škodlivé kúzlo, ktoré má svoj cieľ oslabiť, príp. zničiť a viaže sa na objekt, miesto alebo konkrétnu osobu.

 

 

Z L O R E Č E N I E

 

 

Pôvod zla je v diablovi, a preto, ak niekto praje druhému zlo, vzýva zlého ducha, aby

dotyčnému človeku uškodil. Ak ten, kto zlorečí, je v príbuzenskom vzťahu s tým, komu zlorečenie adresuje, účinok kliatby je omnoho horší.

 

U R I E K N U T I E

 

 

Nazývame ho aj prekliatie pohľadom. Nejedná sa o to, že niekto sa na nás škaredo pozrie a nám sa stane čosi zlé. To sú iba mylné domnienky ľudí. Pri urieknutí ide o skutočný úmysel škodiť druhému pomocou zlého ducha, pričom pohľad slúži ako prostriedok. Ľudia sa bežne domnievajú, že práve toto je príčinou určitých nevysvetliteľných chorôb alebo iných nepríjemností, ktoré sa im v živote prihodia. Vo väčšine prípadov sa po dôslednom preskúmaní ukáže, že išlo o nepodložené upodozrievanie nevinných osôb. Urieknutie pohľadom je v praktickom živote dosť zriedkavé.

 

 

P R E D M E T O V É  P R E K L I A T I E

 

 

Je to najpoužívanejší prostriedok, pomocou ktorého sa na niekoho uvrhne kliatba. Už z názvu vyplýva, že na jeho uskutočnenie sa používajú určité predmety. Tie sú zhotovené zo zvláštnych materiálov, ktoré majú veľakrát symbolický význam. Prekliaty predmet slúži ako viditeľné znamenie úmyslu škodiť a zároveň je prostriedkom, ktorý sa odovzdáva „do moci zlého ducha alebo pod jeho vplyv“. V  prípade predmetového prekliatia ide o viditeľný znak pôsobenia ničivej moci zlého ducha.

 

 

P R E J A V Y  P R E K L I A T I A

 

 

Vracanie, môže odpadnúť, nervózny, akoby si nevedel nájsť miesto, nemôže jesť, všetko padá z rúk, doma hádky, výbuchy zlosti k ostatným- obzvlášť podozrivé je, ak sa človek z ničoho nič zmení týmto smerom. Urieknutý človek nevydrží pohľad druhého človeka.

 

 

R E G R E S

 

Návrat do minulých životov.

 

YmFmOT